pg-Rworkshop-2016

Warsztaty z R dla średniozaawansowanych na Politechnice Gdańskiej

Strona warsztatu http://grupawp.github.io/pg-Rworkshop-2016/

Ramowy plan warsztatu

Proponowane zbiory danych - ostatecznie zostaniemy przy jednym

Omówienie danych - przegląd pakietu dplyr

library(dplyr)
# devtools::install_github('hadley/dplyr')

RTCGA

source("https://bioconductor.org/biocLite.R") 
biocLite('RTCGA.rnaseq')
biocLite('RTCGA.clinical')
biocLite('RTCGA.mutations')

The Cancer Genome Atlas (TCGA) is a comprehensive and coordinated effort to accelerate our understanding of the molecular basis of cancer through the application of genome analysis technologies, including large-scale genome sequencing.

library(RTCGA.rnaseq); data(BRCA.rnaseq) # information about genes' expressions
library(RTCGA.mutations); data(BRCA.mutations) # information about genes' mutations
library(RTCGA.clinical); data(BRCA.clinical) # patients' clinical data
BRCA.rnaseq %>%
  select(`TP53|7157`, bcr_patient_barcode) %>%
  # bcr_patient_barcode contains a key to merge patients between various datasets
  rename(TP53 = `TP53|7157`) %>%
  filter(substr(bcr_patient_barcode, 14, 15) == "01" ) %>% 
  # 01 at the 14-15th position tells these are cancer sample
  mutate(bcr_patient_barcode = substr(as.character(bcr_patient_barcode),1,12)) -> 
  # in clinical info bcr_patient_barcode is only of length 12
  BRCA.rnaseq.TP53

BRCA.mutations %>%
  select(Hugo_Symbol, bcr_patient_barcode) %>%
  # Hugo_symbol tells to which gene the row corresponds.
  # Ff the rows exist for a gene, this means there was a mutation 
  # for this patient for this gene.
  filter(nchar(bcr_patient_barcode)==15) %>%
  # sometime there are inproper lengths of this code
  filter(substr(bcr_patient_barcode, 14, 15)=="01") %>%  
  # 01 at the 14-15th position tells these are cancer sample
  filter(Hugo_Symbol == 'PIK3CA') %>%
  # we are interested only in the mutations of PIK3CA
  unique() %>% 
  # sometimes there are few mutations in the same gene
  mutate(bcr_patient_barcode = substr(as.character(bcr_patient_barcode),1,12)) -> 
  # in clinical info bcr_patient_barcode is only of length 12
  BRCA.mutations.PIK3CA

BRCA.clinical %>%
  select(patient.bcr_patient_barcode,
      patient.vital_status, # information whether patient is still alive
      patient.days_to_last_followup, # how many days has patient been observed if he is alive
      patient.days_to_death) %>% # how many days has patient been observed if he has passed away
  mutate(bcr_patient_barcode = toupper(as.character(patient.bcr_patient_barcode))) %>%
  # in clinical datasets the key column is in lower case and with different name
  mutate(status = ifelse(as.character(patient.vital_status) == "dead",1,0),
      times = ifelse( 
            !is.na(patient.days_to_last_followup),
            as.numeric(as.character(patient.days_to_last_followup)),
            as.numeric(as.character(patient.days_to_death))
      )) %>%
  # if the patient does not have a days_to_last_followup time this means
  # he has days_to_death time
  mutate(times = as.numeric(times)) %>%
  filter(!is.na(times)) %>% 
  # sometime patient does not have any time
  filter(times > 0) -> BRCA.clinical.survival
  # sometimes by mistkae patients have non-positive times (few cases)

BRCA.rnaseq.TP53 %>%
  left_join(y = BRCA.mutations.PIK3CA,
            by = "bcr_patient_barcode") %>%
  left_join(y = BRCA.clinical.survival,
            by = "bcr_patient_barcode") %>%
  mutate(TP53_HighExpr = ifelse(TP53 >= median(TP53), "1", "0")) %>%
  mutate(PIK3CA_Mut = as.integer(!is.na(Hugo_Symbol))) %>%
  select(times, status, TP53_HighExpr, PIK3CA_Mut) %>%
  filter(!is.na(status)) -> BRCA.2survfit

dim(BRCA.2survfit)
[1] 1040  4
BRCA.2survfit %>%
 group_by(TP53_HighExpr, PIK3CA_Mut, status) %>%
 summarise(counts = n()) %>%
 arrange(desc(counts))
Source: local data frame [8 x 4]
Groups: TP53_HighExpr, PIK3CA_Mut [4]

 TP53_HighExpr PIK3CA_Mut status counts
     (chr)   (int) (dbl) (int)
1       0     0   0  359
2       0     0   1   35
3       0     1   0  118
4       0     1   1   9
5       1     0   0  298
6       1     0   1   47
7       1     1   0  161
8       1     1   1   13
BRCA.2survfit %>%
 group_by(TP53_HighExpr, PIK3CA_Mut) %>%
 summarize(min = min(times),
      median = median(times),
      mean = mean(times),
      max = max(times)) -> agr_stats

library(tidyr)
agr_stats %>%
 select(-PIK3CA_Mut) %>%
 top_n(1, max) %>%
 gather(TP53_HighExpr) -> agr_stats_2viz

names(agr_stats_2viz)[2:3] <- c("statistics", "value")
library(ggplot2)
agr_stats_2viz %>%
 ggplot(aes(statistics, value, group =TP53_HighExpr, col = TP53_HighExpr)) + 
 geom_line() +
 theme_RTCGA()

library(survminer)
library(survival)
fit <- survfit(Surv(times, status) ~ TP53_HighExpr + PIK3CA_Mut,
        data = BRCA.2survfit)
ggsurvplot(fit, theme = theme_RTCGA(), p.val = TRUE, risk.table = TRUE,
      risk.table.y.text.col = TRUE, risk.table.y.text = FALSE)

Internet Advertisements Data Set

This dataset represents a set of possible advertisements on Internet pages. The features encode the geometry of the image (if available) as well as phrases occuring in the URL, the image’s URL and alt text, the anchor text, and words occuring near the anchor text. The task is to predict whether an image is an advertisement (“ad”) or not (“nonad”).

Wymiary: 3279 X 1558

ad <- read.csv("~/pg-Rworkshop-2016/dane/ad.data", header=FALSE,stringsAsFactors = FALSE)
ad[ad == "  ?"] <- 0

for(i in 1:ncol(ad)){
 gsub(" ", "", ad[, i]) %>%
  as.character() %>%
  as.numeric() -> ad[, i]
}


ad %>% 
 summarise_each(funs(mean)) %>%
 .[, 1:6]

Selekcja zmiennych - kilka przykładów

FSelector - information.gain

library(RTCGA.rnaseq)
library(dplyr)
BRCA.rnaseq %>%
 mutate(bcr_patient_barcode = substr(bcr_patient_barcode, 14, 14)) -> BRCA.rnaseq.tumor
BRCA.rnaseq.tumor.first<-BRCA.rnaseq.tumor[, 1:1000]

(sum(BRCA.rnaseq.tumor.first$bcr_patient_barcode==0)) #1100 guz 
[1] 1100
(sum(BRCA.rnaseq.tumor.first$bcr_patient_barcode==1)) #112 zdrowy
[1] 112
library(FSelector)
information.gain(formula =bcr_patient_barcode~., data = BRCA.rnaseq.tumor.first)->wynik.info

wynik.info %>%
 mutate(nazwy = row.names(wynik.info)) %>%
 arrange(desc(attr_importance)) -> wyniki.po.info

(subset<- cutoff.biggest.diff(wynik.info))
[1] "ADAMTS5|11096" "ARHGAP20|57569"
(subset) ##geny o najbardziej wyróżniającym się wskaźniku attr_imprortance
[1] "ADAMTS5|11096" "ARHGAP20|57569"
(subset11<-cutoff.k(wynik.info,10))
 [1] "ADAMTS5|11096" "ARHGAP20|57569" "ABCA10|10349"  "ABCA9|10350"  "ALDH1A2|8854"  "ABCA8|10351"  "ADRB2|154"   "ABCA6|23460"  
 [9] "ANKRD29|147463" "AQP7P1|375719" 

Boruta - Boruta

library(Boruta)
invisible(
Boruta_model <- Boruta(as.factor(bcr_patient_barcode)~.,
            data = BRCA.rnaseq.tumor.first[,1:100], 
            doTrace =2, ntree = 50)
)
plot(Boruta_model, las=2, xlab="")

# plotImpHistory(Boruta_model)
# getSelectedAttributes

Regresja logistyczna z regularyzacją

 • glmnet poprzez regularyzację sam dobiera odpowiednie parametry
library(glmnet)
model_glmnet <- glmnet(x = as.matrix(BRCA.rnaseq.tumor.first[, -1]),
            y = as.factor(BRCA.rnaseq.tumor.first[,1]),
            family="binomial",
            alpha = 0, lambda.min = 1e-4)
nsteps <- 10
b1 <- coef(model_glmnet)[-1, 1:nsteps]
w <- nonzeroCoef(b1)
b1 <- as.matrix(b1[w, ])
matplot(1:nsteps, t(b1), type = "o", pch = 19,
    col = "blue", xlab = "Step",
    ylab = "Coefficients", lty = 1)
title("Lasso")
abline(h = 0, lty = 2)

Lasy losowe / drzewa klasyfikacyjne

O klasyfikacji

Statystyka to nie czarna skrzynka, którą strach otworzyć, ale zbiór pomysłowych obserwacji pozwalających na kontrolowaną analizę danych.

To paraphrase provocatively, ’machine learning is statistics minus any checking of models and assumptions’. Brian D. Ripley (about the difference between machine learning and statistics) fortune(50)

Analiza danych to nie tylko klasyczna statystyka z zagadnieniami estymacji i testowania (najczęściej wykładanymi na standardowych kursach statystyki). Znaczny zbiór metod analizy danych nazywany technikami eksploracji danych lub data mining dotyczy zagadnień klasyfikacji, identyfikacji, analizy skupień oraz modelowania złożonych procesów.

To me, that is what statistics is all about. It is gaining insight from data using modelling and visualization. Hadley Wickham

Data mining to szybko rosnąca grupa metod analizy danych rozwijana nie tylko przez statystyków ale głównie przez biologów, genetyków, cybernetyków, informa- tyków, ekonomistów, osoby pracujące nad rozpoznawaniem obrazów, myśli i wiele innych grup zawodowych

Analiza dyskryminacyjna - Klasyfikacja

W wielu dziedzinach potrzebne są metody, potrafiące automatycznie przypisać no- wy obiekt do jednej z wyróżnionych klas. Np. w analizie kredytowej dla firm chcemy przewidzieć czy firma spłaci kredyt czy nie. Celem procesu dyskryminacji (nazywanego też klasyfikacją, uczeniem z nauczy- cielem lub uczeniem z nadzorem) jest zbudowanie reguły, potrafiącej przypisywać możliwie dokładnie nowe obiekty do znanych klas. W przypadku większości metod możliwe jest klasyfikowanie do więcej niż dwie klasy

Funkcje pomocnicze

Do oceny jakości klasyfikatorów przydzadzą się poniższe funkcje

library(ROCR)
tabela <- function(predykcja_klasy, klasy_prawdziwe){
  table(predykcja_klasy, klasy_prawdziwe)
}

procent <- function(t){
  100*sum(diag(t))/sum(t)
}

czulosc <- function(t){
  if(sum(t[2,])==0) return(0) else t[2,2]/(sum(t[2,]))
}

precyzja <- function(t){
  if(sum(t[,2])==0) return(0) else t[2,2]/sum(t[,2])
}

roc <- function(pred_prawdopod, prawdziwe_klasy,...){
  pred <- prediction(pred_prawdopod, prawdziwe_klasy)
  perf <- performance(pred, measure="tpr",x.measure="fpr")
  plot(perf,col="red",...)
  abline(0,1)
  lines(c(0.5,0.5),c(-0.1,1.1),lty=2,col="green")
}

auc <- function(pred_prawdopod, prawdziwe_klasy){
  pred <- prediction(pred_prawdopod, prawdziwe_klasy)
  performance(pred, "auc")@y.values[[1]]
}

Słowniczek oceny klasyfikatorów

Do prezentacji zależności pomiędzy zbiorem wyjściowym a uzyskanym klasyfikatorem służy macierz trafności, gdzie korzystamy z notacji:

 • TP (true positive) - obserwacje z klasy P sklasyfikowane poprawnie
 • FP (false positive) - obserwacje z klasy N sklasyfikowane błędnie jako klasa P
 • FN (false negative) - obserwacje z klasy P sklasyfikowane błędnie jako klasa N
 • TN (true negative) - obserwacje z klasy N sklasyfikowane poprawnie

Dokładność (procent poprawnego dopasowania) - accuracy

\((TP+TN)/(TP+FP+FN+TN)\)

Precyzja - precision (positive predictive value)

\(TP/(TP+FP)\)

Czułóść - recall/sensitivity (true positive rate)

\(TP/(TP+FN)\)

false positive rate

\(FP/(FP+TN)\)

Na przykładzie SVM

library(e1071)

which(apply(BRCA.rnaseq.tumor.first[1:1000,], MARGIN = 2, sd) < 0.2) -> do_wywalenia

# dopasowanie optymalnych parametrow `cost` i `gamma`
obj <- tune(svm, as.factor(bcr_patient_barcode)~.,
      data=BRCA.rnaseq.tumor.first[1:1000,-do_wywalenia], 
      ranges = list(gamma = 2^(-1:1), cost = 2^(1:4)),
      tunecontrol = tune.control(sampling = "cross")
)
obj$best.parameters
 gamma cost
1  0.5  2
mod_svm_opt <- svm(as.factor(bcr_patient_barcode)~., 
          data=BRCA.rnaseq.tumor.first[1:1000,-do_wywalenia],
          type="C", kernel="radial",
          gamma=obj$best.parameters[1],
          cost=obj$best.parameters[2],
          probability=TRUE)


pred_svm <- predict(mod_svm_opt, BRCA.rnaseq.tumor.first[1001:1212,-do_wywalenia],
          probability=TRUE)
pred_praw_svm <- attr(pred_svm,"probabilities")[,2]
klasy_pred_svm <- ifelse( pred_praw_svm > 0.5, 1, 0)
tabela(klasy_pred_svm, BRCA.rnaseq.tumor.first[1001:1212,1]) -> tab_svm
tab_svm
        klasy_prawdziwe
predykcja_klasy  0  1
       0 201 11
# precyzja(tab_svm)
# czulosc(tab_svm)
# procent(tab_svm)
roc(pred_praw_svm, as.integer(BRCA.rnaseq.tumor.first[1001:1212,1]))

Naiwny Klasyfikator Bayesa

model_bayes <- naiveBayes(bcr_patient_barcode~.,
             data=BRCA.rnaseq.tumor.first[1:1000,-do_wywalenia], laplace=0.2)

bayes_prawd <- predict(model_bayes, newdata=BRCA.rnaseq.tumor.first[1001:1212,-do_wywalenia], 
            type="raw")[,2]
klasy_bayes_pred <- ifelse( bayes_prawd >0.5, 1, 0)
tabela(klasy_bayes_pred, as.integer(BRCA.rnaseq.tumor.first[1001:1212,1])) -> tab_bayes
tab_bayes
        klasy_prawdziwe
predykcja_klasy  0  1
       0 200  0
       1  1 11
precyzja(tab_bayes)
[1] 1
czulosc(tab_bayes)
[1] 0.9166667
procent(tab_bayes)
[1] 99.5283
roc(bayes_prawd, as.integer(BRCA.rnaseq.tumor.first[1001:1212,1]))

Gdzie szukać więcej algorytmów/kodów

Session info:

sessionInfo()
R version 3.3.0 (2016-05-03)
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)
Running under: Ubuntu 14.04.4 LTS

locale:
 [1] LC_CTYPE=pl_PL.UTF-8     LC_NUMERIC=C         LC_TIME=pl_PL.UTF-8      LC_COLLATE=pl_PL.UTF-8    
 [5] LC_MONETARY=pl_PL.UTF-8    LC_MESSAGES=pl_PL.UTF-8    LC_PAPER=pl_PL.UTF-8     LC_NAME=pl_PL.UTF-8     
 [9] LC_ADDRESS=pl_PL.UTF-8    LC_TELEPHONE=pl_PL.UTF-8   LC_MEASUREMENT=pl_PL.UTF-8  LC_IDENTIFICATION=pl_PL.UTF-8

attached base packages:
[1] stats   graphics grDevices utils   datasets methods  base   

other attached packages:
 [1] knitr_1.13          e1071_1.6-7         ROCR_1.0-7          gplots_3.0.1         glmnet_2.0-5        
 [6] foreach_1.4.3        Matrix_1.2-6         Boruta_5.0.0         ranger_0.4.0         FSelector_0.20       
[11] survival_2.39-4       survminer_0.2.1.900     ggplot2_2.1.0        tidyr_0.4.1         RTCGA.clinical_20151101.2.0 
[16] RTCGA.mutations_20151101.2.0 RTCGA.rnaseq_20151101.2.0  RTCGA_1.2.2         dplyr_0.4.3         rmarkdown_0.9.6       

loaded via a namespace (and not attached):
 [1] Rcpp_0.12.5     lattice_0.20-33   RWeka_0.4-27    class_7.3-14    gtools_3.5.0    assertthat_0.1   digest_0.6.9    
 [8] R6_2.1.2      plyr_1.8.4     chron_2.3-47    evaluate_0.9    httr_1.1.0     RWekajars_3.9.0-1  lazyeval_0.1.10  
[15] data.table_1.9.6  gdata_2.17.0    labeling_0.3    devtools_1.11.1   splines_3.3.0    stringr_1.0.0    pander_0.6.0    
[22] munsell_0.4.3    htmltools_0.3.5   gridExtra_2.2.1   codetools_0.2-14  randomForest_4.6-12 XML_3.98-1.4    withr_1.0.1    
[29] bitops_1.0-6    grid_3.3.0     gtable_0.2.0    DBI_0.4-1      magrittr_1.5    formatR_1.4     scales_0.4.0    
[36] KernSmooth_2.23-15 stringi_1.1.1    viridis_0.3.4    ggthemes_3.0.3   xml2_0.1.2     iterators_1.0.8   tools_3.3.0    
[43] entropy_1.2.1    purrr_0.2.1     parallel_3.3.0   yaml_2.1.13     colorspace_1.2-6  caTools_1.17.1   rvest_0.3.1    
[50] memoise_1.0.0    rJava_0.9-8